A) Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima i zbornicima

A) Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (A1 i A2, te s njima izjednačenim) te u zbornicima znanstvenih radova:(Crkva u svijetu = CuS; Bogoslovska smotra = BS; Služba Božja = SB)

 1. Soteriološka misao Jürgena Moltmanna, CuS 26 (1991) 4, 230-251; 
 2. Teologija pomirenja u sakramentalnom odrješenju CuS 27 (1992) 3, 112-123;
 3. Božja nemoć, CuS 28 (1993) 1, 4-15;
 4. Teologija sakramenata u Katekizmu Katoličke crkve, BS 55 (1995) 1, 91-104;
 5. Antropološki temelji sakramenata, CuS 30 (1995) 4, 351-364;
 6. Teologija pomirenja. Teološko razmišljanje, u: M. Josipović – M. Zovkić (ur.), Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik kardinala Vinka Puljića, VVTŠ, Bol-Sarajevo 1996, 665-679;
 7. Bolest, pomazanje i spasenje. Temelji sakramenta bolesničkog pomazanja, u M. Škarica – A. Mateljan (ur.), U križu je spas. Zbornik u čast mons. Ante Jurića, Teologija u Splitu – Crkva u svijetu 1997, 123-141;
 8. Izazov apokaliptike, CuS 32 (1997) 4, 358-374;
 9. Aktualnost Isusa Krista, BS 57 (1997) 2-3, 209-222;
 10. Tražeći uporište, CuS 24 (1999) 3, 274-292;
 11. Budućnost teologije i teolog budućnosti, CuS 34 (1999) 4, 463-470;
 12. Deset teza za kršćansku katehezu. Utjelovljeni i uskrsli Krist u središtu Velikog Jubileja i naše kateheze, Kateheza 21 (1999) 4, 300-311;
 13. Sakramenti u srednjoškolskom vjeronauku, Kateheza 24 (2002) 4, 316-333:
 14. Duša malog čovjeka u djelima don Petra Vuletića, u: I. Drmić (ur.), Radosni navjestitelj evanđelja. Zbornik o don Petru Vuletiću – Šjoru (1937-1998), Crkva na kamenu, Mostar 2002, 113-121.
 15. Postmoderna i teologija. Postmoderna svijest pred teološkim pitanjima i odgovor teologije na postmodernu religioznost, CuS 37 (2002) 4, 387-409;
 16. Navješćujući istinu u ljubavi. Propovijedi i nagovori (1934-1940) blaženog Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog i kardinala Katoličke Crkve, u: A. Stepinac, Propovijedi, poruke govori 1934-1940, (prir. J. Batelja), Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2000, str. VII-XXXIII;
 17. Sakramenti u pravoslavnoj teologiji, SB 44 (2004) 1, 3-37.
 18. Reforma teološkog studija. Program filozofsko-teološkog studija na KBF-u u Splitu u usporedbi sa sličnim studijima u drugim zemljama, u: N.A. Ančić – N. Bižaca (ur), Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu, Crkva u svijetu, Split 2004, 211-250.
 19. Čemu zdravlje? Ogled o kršćanskom poimanju zdravlja u doba postmoderne, CuS 39 (2004) 4, 521-533; Preneseno u: Ž. Znidarčić (ur.), Medicinska etika 2, FTIDI – Centar za Bioetiku, Zagreb 2006, 351-533.
 20. Pokušaj teološkog dijaloga. Primjer međufakultetskih ekumenskih simpozija u SFRJ (1976-1990), u: B. Vuleta i dr. (ur.), Dijalogom do mira. Zbornik u čast dr. Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2005, 425-442.
 21. Zajedništvo u vjeri i euharistiji. Uz dokumente o zajedničkoj vjeri i interkomuniji između Asirske crkve Istoka i Kaldejske crkve, te potvrdi valjanosti istočnosirijske anafore Addai i Mari, SB 45 (2005), 3, 301-314.
 22. Sveta tajna miropomazanja. Sakrament potvrde u pravoslavnoj teologiji, u: E. Hoško (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik Marijana Jurčevića, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2005, 235-263.
 23. Bolest i patnja. Usud ili otajstvo?, u: M. Jurčić – M. Nikić – H. Vukušić (ur.), Vjera i zdravlje. Zaklada biskup Josip Lang, Zagreb 2005, 361-366 (preneseno u: Svjedok 12/2005, str. 5-8).
 24. Središte Crkve. Prilog bistrenju poimanja Crkve, u: N. A. Ančić (prir.), Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, Crkva u svijetu, Split 2006, 37-58.
 25. Sakramenti i zdravlje. Deset teza o odnosu sakramenata i zdravlja, u: N. A. Ančić – N. Bižaca (prir.), Kršćanstvo i zdravlje. Zbornik radova teološkog simpozija, Crkva u svijetu, Split 2006, 159-190.
 26. Predanje Bogu prema Pravilima i Konstitucijama Sestara Dominikanki svetih anđela čuvara, u: F. Prcela – K. Maglica (ur.)., Sto godina nije samo prošlost.  Zbornik proslave 100. obljetnice Kongregacije sestara Dominikanki svetih Anđela čuvara, Glas Koncila, Zagreb 2007, 161-180.
 27. Simpatični Bog. Razmišljanje uz teološku misao J. Moltmanna, u: Z. Grozdanov (ur.), Bog pred križem. Zbornik u čast J. Moltmanna, Ex Libris, Rijeka 2007, 233-257.
 28. Sakrament pokore u pravoslavlju.  Povijesni razvoj i teologija svete tajne ispovijedi/pokajanja, CuS 42 (2007), 2, 285-305.
 29. Sakrament pokore u pravoslavnoj liturgiji, CuS 42 (2007) 3, 508-527.
 30. Sakrament ženidbe u pravoslavlju. Povijest i teologija svete tajne braka, CuS 43 (2008) 1, str. 35-66.
 31. Sakrament ženidbe u pravoslavlju. Sveta tajna braka u liturgijskoj praksi, SB 48 (2008) 1, str. 32-61.
 32. Sakramentalnost kršćanske ženidbe. Propozicije Međunarodne teološke komisije i kristološke teze G. Marteleta, CuS 43 (2008) 4, 550-573.
 33. Svećenik i bolesnik. Načela za kršćansku komunikaciju svećenika i bolesnika u bolnici, SB 48 (2008) 4, 380-407.
 34. Ante Mateljan – Jakša Korda, Kateheza i sakramentalizacija gluhih, SB 49 (2009.) 1, str. 3-43.
 35. Za kršćansku teologiju. Razmišljanja o vlastitostima kršćanske teologije, Nova prisutnost 7 (2009) 2, 281-301.
 36. Čemu sakrament potvrde? Ogled o odgovoru vjere, daru ljubavi i pozivu na slobodu, Kateheza 31 (2009) 4, 285-298.
 37. Pomazanje bolesnika: Jak 5, 14-15, u: M. Nikić (ur.) Vjera bez djela je mrtva. Zbornik u čast p. Antuna Cveka, Zaklada biskupa Josipa Langa, Zagreb 2009, str. 169-179.
 38. Ante Mateljan – terezija Tea Škarec, Đakonat i đakonise. Povijest u budućnost đakonata žena u Crkvi, SB 50 (2010) 1, 27-59.
 39. Svećenik – posrednik između Boga i ljudi, Vrhbosnensia (predano XII/2009)
 40. Sakramenti kao eklezijalni događaji ozdravljanja, Zbornik simpozija “Crkva pred izazovima alternativne medicine” (predano XI/2009).
 41. Mons. Frane Franic i “Crkva siromaha”, Zbornik T. Ivančića (predano VI /2009

Odgovori